Jak podpisywać umowy najmu

fot. www.flickr.com/photos/14652415@N07


Nareszcie! Masz mieszkanie, które podzieliłeś na pokoje. Masz też chętnych lokatorów do najmu tych pokoi. Jedyne co ci pozostało to podpisanie stosownych umów. Jest to bardzo istotna kwestia, która reguluje dużą część spraw pomiędzy wynajmującym a najemcami.

.Umowa najmu jest oparta na dwóch aktach prawnych: przepisach kodeksu cywilnego i ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Każdy kto chce się zajmować wynajmem nieruchomości powinien dogłębnie zapoznać się z przepisami w nich zawartymi. Umowa najmu nie może określać uprawnień najemcy w sposób mniej korzystny niż jest to podane w wyżej wymienionej ustawie. Nawet jeżeli takie zapisy się pojawią w umowie to będą one nieważne. Właśnie dlatego znajomość podstawowych dla nas aktów prawnych jest tak ważna.

.

Oto najważniejsze cechy umowy najmu nieruchomości:

  • Forma pisemna: dla wynajmu na czas określony dłuższy niż rok forma pisemna jest obligatoryjna. Jeżeli nie zachowano formy pisemnej to uznaje się, że wynajem jest na czas nieokreślony

  • Czas najmu: umowa najmu może zostać zawarta na czas oznaczony (określony) lub nieoznaczony (nieokreślony)

  • Umowa powinna zawierać: oznaczenie stron (wynajmujący i najemca), określenie wynajmowanego mieszkania (pokoju), wysokość kaucji i sposób jej rozliczenia, wysokość opłat, sposób i terminy ich płatności, prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy (nie mniej korzystne niż w kodeksie cywilnym i ustawie o ochronie praw lokatorów)

  • Spis wyposażenia: warto zamieścić w formie aneksu do umowy spis wyposażenia i aktualne zdjęcia stanu mieszkania

 

.